نور خورشید- موهبت عالی حیات بخش برای قناری

. تقریبا تمامی موجودات زنده به نور نیاز دارند. [...]